Proč dát dítě k nám

 • domácí prostředí
 • vybavená zahrada s polytechnickým altánem, lanovým centrem, trampolínou, dopravním hřištěm
 • veselá mateřská škola se zdravými a spokojenými dětmi
 • dostatek podnětů a činností, které přivedou děti k prožitku a k praktickým zkušenostem
 • společně s dětmi vytváříme hřejivé a útulné prostředí s dostatkem her, činností a zábavy
 • respektujeme jeden druhého, nasloucháme ušima, vidíme očima a cítíme srdcem

Rodiče se aktivně zapojují do společného tvoření s dětmi, pracovních dílen, besídek. Umožníme jim účast na mikulášských i vánočních nadílkách a karnevalu. Na konci školního roku jsou vyzváni, aby se spolupodíleli na hodnocení a vyjádřili své připomínky, náměty, nápady a přání.

Učitelky pravidelně informují rodiče o jejich dětech, v případě potřeby se souhlasem rodičů zajistí odborné vyšetření v PPP nebo ve SPC. 

PSYCHOHYGIENA

 • Zachováváme základní režim dne v souladu s přirozenými biorytmy dětí.
 • Umožňujeme pozdější příchody dětí do MŠ a necháme děti pohrát nebo je nenásilně začleníme do probíhajících činností.
 • Dodržujeme předepsaný interval mezi jídlem i každodenní dostatečný pohyb venku
  za příznivého počasí i za mírného deště v gumákách a pláštěnkách v rámci otužování.
 • Reagujeme na zhoršený stav ovzduší.
 • Děti, které zůstávají v MŠ po obědě, se ukládají k odpočinku. Po zklidnění organismu se nespícím dětem v rámci možností nabízejí klidné a nehlučné hry nebo jiné aktivity.
 • Nové děti postupně a nenásilně začleňujeme do kolektivu a prostředí MŠ.
 • Spravedlivým a citlivým přístupem předcházíme vzniku pocitů křivd a viny.
 • Potlačujeme soupeření mezi dětmi, vyzdvihujeme vzájemnou pomoc, kamarádství
  a přátelské řešení konfliktních situací.
 • Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině pomocí obrázkových piktogramů.

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY

 • pracovní dílny a besídky pro děti a rodiče
 • předplavecký výcvik pro předškoláky
 • týdenní kurz lyžování ve Ski areálu v Janských Lázních
 • exkurze a výlety
 • pravidelné návštěvy knihovny
 • návštěvy ZŠ s předškoláky před zápisem
 • divadelní představení pro děti v MŠ v průběhu celého roku
 • pracujeme s prvky systému Začít spolu (ranní úkoly, centra aktivit, hodnotící kruh, podpora spolupráce a samostatnosti)
 • interaktivní pomůcky – tabule, tablety, magic box(kouzelný koberec), programovatelné berušky, zvukové skřipce, digitální mikroskopy

Věnujeme se starším dětem v oblasti grafomotoriky. Pravidelně zařazujeme grafomotorická cvičení a kreslení s říkankami s použitím různých kreslicích pomůcek a trojhranných tužek nebo násadek na tužky. Dbáme na správný úchop kreslicího materiálu.

Nacvičujeme a upevňujeme pravolevou orientace. Procvičujeme zrakové rozlišování a postřehování shod a rozdílů, detailů.

Rozvíjíme estetické cítění a vnímání, procvičujeme, prohlubujeme a upevňujeme pracovní a výtvarné dovednosti.

Provádíme logopedickou prevenci a věnujeme se rozvoji smyslového vnímání. Rozvíjíme obratnost mluvidel, fonematický sluch, slovní zásobu. Zařazujeme dechová, artikulační a sluchová cvičení, gymnastiku mluvidel.